Serwis czynny jest w godzinach

8:00 - 15:00

od poniedziałku do piątku

Kontakt do serwisu maszyn do szycia i overlock:
tel: 48 360 91 40 wewnętrzny 24, 26, 28
tel: 48 360 94 32 wewnętrzny 24, 26, 28
e-mail: serwis.maszyny@arkaagd.pl

Kontakt do serwisu dużego AGD i sprzętu gazowego:
tel: 48 331 13 10
e-mail: serwis.agd@arkaagd.pl

Należności za serwis pogwarancyjny i części zamienne prosimy przekazywać wyłącznie przelewem bankowym na konto :

Arka AGD sp. z o.o.                         
Bank: PEKAO S.A.
konto: 62 1240 4416 1111 0011 0997 7185               

WARUNKI GWARANCJI OD DNIA 01.01.2023

 1. Niniejsze warunki gwarancji obejmują urządzenia wprowadzone na rynek polski przez firmę  ARKA AGD Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu przy ul. Strycharska 4, zwaną dalej „Gwarantem”, sprzedane od dnia 01.01.2023 i przeznaczone do użytku w warunkach gospodarstwa domowego lub podobnego. Użytkowanie sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi powoduje utratę gwarancji.
 2. Gwarant zapewnia użytkownika o dobrej jakości sprzętu oraz jego trwałości i zachowaniu jego funkcji i właściwości w toku zwykłego użytkowania w czasie trwania gwarancji. Gwarant udziela 24-miesięcznej gwarancji liczonej od daty zakupu urządzenia.
 3. Ujawnione w tym okresie wady usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni, a w przypadkach szczególnych w okresie do 30 dni, licząc od daty udostępnienia urządzenia Gwarantowi. Gwarant odbiera urządzenie na swój koszt.
 4. Gwarant zobowiązuje się do naprawy towaru lub jego wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności towaru objętego gwarancją. Realizacja gwarancji powinna nastąpić bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.
 5. Warunkiem niezbędnym dla realizacji serwisu jest dostarczenie, wraz z reklamowanym urządzeniem, ważnej karty gwarancyjnej oraz kserokopii dowodu zakupu.
 6. Reklamowane urządzenie powinno być kompletne i przygotowane do wysyłki w opakowaniu, które gwarantuje odpowiednio wysoką ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu przez firmę kurierską. Sprzęt dostarczany do naprawy powinien być czysty. Gwarant może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu brudnego. Gwarant pokrywa wszelkie koszty naprawy lub wymiany towaru, w tym wszelkie koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i użytych materiałów. Gwarant może zlecić naprawę towaru podmiotom trzecim wyłącznie na swój koszt. Konsument nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Gwarant demontuje oraz montuje ponownie sprzęt po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. Instrukcja reklamacji gwarancyjnej znajduje się na stronie Gwaranta: www.arkaagd.pl/serwis
 7. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych / termicznych / chemicznych oraz wywołanych skokami napięcia uszkodzeń sprzętu i spowodowanych nimi wad oraz uszkodzeń. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania oraz montażu sprzętu, wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami oraz niewłaściwego przechowywania, konserwacji i samodzielnego dokonywania napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.
 8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu, wadliwego przechowywania, wadliwego podłączenia do instalacji, siły wyższej i zdarzeń losowych.
 9. Gwarancja nie obejmuje odbarwień, odprysków, oraz defektów estetycznych urządzenia powstałych w toku normalnej eksploatacji.
 10. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z przeglądem, konserwacją, czyszczeniem i regulacjami opisanymi w instrukcji obsługi.
 11. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte części oraz ich wymiana, ulegające naturalnemu zużyciu podczas normalnej eksploatacji sprzętu jak: paski, noże, uszczelki, igły, żarówki, lampki sygnalizacyjne, bezpieczniki itp.
 12. Czynności wynikające z punktów 10 i 11 wykonuje użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 13. Sprzęt zwracany do serwisu powinien posiadać dokładny opis usterki oraz dane kontaktowe zgłaszającego. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Gwarantem (www.arkaagd.pl/serwis).
 14. Gwarant może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie ze sprzętu, który następnie został wymieniony.
 15. Niniejsza karta gwarancyjna obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy sprzętu wprowadzonego na rynek polski przez Gwaranta oraz kupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Karta gwarancyjna jest nieważna bez wpisanej daty sprzedaży, pieczątki sklepu i podpisu sprzedawcy lub dołączonego dowodu zakupu lub jego kopii.
 17. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 18. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi postanowieniami stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360; ost. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2339) wraz z późniejszymi zmianami oraz inne przepisy prawa polskiego.
 19. Administratorem danych osobowych związanych z roszczeniami z niniejszej gwarancji jest Gwarant, tj. firma ARKA AGD Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu (ul. Strycharska 4, 26-601 Radom).

 

Instrukcja jak zareklamować uszkodzony sprzęt.

Dotyczy konsumentów:

 1. Zapoznać się z warunkami gwarancji, skontaktować się z odpowiednim działem Serwisu Centralnego ARKA AGD Sp. z o. o., ul. Strycharska 4, 26-601 Radom, po skontaktowaniu się uzyskacie państwo odpowiednie informacje dotyczące reklamowanego urządzenia oraz instruktaż obsługi, sprawdzania i dalszego postępowania.
 2. Aby wezwać kuriera w celu przekazania wadliwego sprzętu do serwisu należy zalogować się na stronie firmy kurierskiej DHL : https://arkaagd.dhl24.com.pl/przesylka-serwisowa    i postępować zgodnie z instrukcjami na stronie.
 3. Urządzenie zapakować tak, aby nie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu ( zaleca się zapakowanie reklamowanego urządzenia w oryginalne opakowanie z wkładkami styropianowymi. Jeżeli nie posiadają państwo oryginalnego opakowania należy urządzenie włożyć do odpowiedniego rozmiaru kartonu, przestrzeń między kartonem, a urządzeniem wypełnić np: starymi gazetami, folią itp. tak aby reklamowany sprzęt był unieruchomiony i nie dotykał bezpośrednio ścian opakowania ). Do środka opakowania należy włożyć dowód zakupu lub jego kopię (paragon , fakturę, kartę gwarancyjną z datą sprzedaży), opis uszkodzenia oraz dokładny adres nadawcy z numerem telefonu. Wydrukować i przykleić etykietę transportową DHL na opakowanie.
 4. Wysyłka i zwrot jest na koszt serwisu „ARKA AGD sp. z o.o.” . Od kuriera otrzymacie państwo list przewozowy, który będzie dowodem wysłania urządzenia do serwisu.
 5. Sprawne urządzenie zostanie bezpłatnie odesłane na Państwa adres.


Dotyczy sklepów i sieci sklepów
:

 1. W przypadku reklamacji przedsprzedażnej  skontaktować się z odpowiednim działem Serwisu Centralnego ARKA AGD Sp. z o. o., ul. Strycharska 4, 26-601 Radom, po skontaktowaniu się uzyskacie państwo odpowiednie informacje dotyczące reklamowanego urządzenia oraz wstępny instruktaż obsługi, sprawdzania i dalszego postępowania.
 2. Aby wezwać kuriera w celu przekazania wadliwego sprzętu do serwisu należy zalogować się na stronie firmy kurierskiej DHL : https://arkaagd.dhl24.com.pl/przesylka-serwisowa    i postępować zgodnie z instrukcjami na stronie.
 3. Urządzenie zapakować tak, aby nie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu ( zaleca się zapakowanie reklamowanego urządzenia w oryginalne opakowanie z wkładkami styropianowymi. Jeżeli nie posiadają państwo oryginalnego opakowania należy urządzenie włożyć do odpowiedniego rozmiaru kartonu, przestrzeń między kartonem, a urządzeniem wypełnić np: starymi gazetami, folią itp. tak aby reklamowany sprzęt był unieruchomiony i nie dotykał bezpośrednio ścian opakowania ). Do środka opakowania należy włożyć dowód zakupu lub jego kopię (paragon , fakturę, kartę gwarancyjną z datą sprzedaży), opis uszkodzenia oraz dokładny adres nadawcy z numerem telefonu. Wydrukować i przykleić etykietę transportową DHL na opakowanie.
 4. Wysyłka i zwrot jest na koszt serwisu „ARKA AGD sp. z o.o.” wyłącznie przy wysyłce zgodnej z punktem 2 i 3. .Od kuriera otrzymacie państwo list przewozowy, który będzie dowodem wysłania urządzenia do serwisu.
 5. Sprawne urządzenie zostanie odesłane na podany adres.
 6. W przypadku gdy nie będą dotrzymane warunki ujęte w powyższych punktach, naprawa jak i wysyłka w obie strony będzie na koszt nadawcy.